Esimerkkihankkeita

KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ BIOLOGISELLA VESAKONTORJUNNALLA

Hankkeen tavoite
Kehittää risteytysjalostuksen avulla tehokas purppuranahakkakanta biologiseen vesakontorjuntaan ja siten säästää merkittävästi vesakontorjuntakustannuksia sekä pienentää ympäristörasitusta.

Hankkeen toteutus
Kokeneen tutkijaryhmän yhteishanke, jossa mukana myös yrityksiä osatutkimusten rahoittajina.

Hankkeen kesto
5/2011 – 10/2011

LISÄÄ TUOTTAVUUTTA JA KILPAILUKYKYÄ RAKENNUSTEOLLISUUDELLE

Hankkeen tavoite
Synnyttää rakennusteollisuuden käyttöön uusi analyysi- ja toimintamalli, jonka avulla voidaan edistää integroitujen projektitoimitusten käyttöönottoa ja auttaa eri toimittajien tuotantoprosessien yhteensovittamista. hanke kattaa sekä uudis- että korjausrakentamisen, erityispainotus puurakentamisessa.

PUUN ALKUPERÄN SEURANTA HYÖTYKÄYTTÖÖN MYÖS ALAN PIENYRITYKSISSÄ

Hankkeen tavoite
Muodostaa puualan pienyrityksille käytäntö ja apuvälineet, joiden avulla voidaan hankkia puun alkuperän seurannan sertifikaatti kustannustehokkaasti ryhmäsertifiointina ja markkinoida täten tuotteitaan puun sertifioitua/ hyvää alkuperää edellyttävillä markkinoilla. Lisäksi raaka-aineen alkuperätieto ja yrityksen toiminnan organisoiminen sertifioinnin edellyttämällä systemaattisella tavalla luovat pohjaa ja tarjoavat mahdollisuuksia yrityksen toimintatapojen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.

Hankkeen toteutus
Kokenut tutkimusyhteisö yhdessä alan yrittäjäyhdistyksen kautta kokoaa pilottiryhmän alan yrityksistä ja toteuttaa pilottihankkeen.

Hankkeen kesto
2/2011 – 3/2012

TULVANTORJUNTAAN LISÄÄ ENNUSTETTAVUTTA

Hankkeen tavoite
Synnyttää kolme erilaista vedenkorkeusmallia Kymijoen alaosan vedenkorkeuden mittauspisteille. Malleilla voidaan ennustaa tulvien muodostuminen ja vedenkorkeudet Kymijoen alaosan koskille ja siten minimoida tai kokonaan välttää tulvavahingot ja siten vaikuttaa maa- ja metsätalouden vesistökuormitukseen ja eri vesistöjen käyttömuotoihin kohdistuviin vahinkoihin.

Hankkeen toteutus
Yksittäisen tutkijan hanke. Tausta-aineistojen keruu ja laajamittaiset mallinnukset. Lopullisista malleista tehdään myös loppukäyttäjiä varten valmiit makrot MS Excel-ohjelmaan.

Hankkeen kesto
1/ 2011  – 7/2011

SYSTEMAATTISEN RISKIENHALLINNAN VÄLINEET MUKAAN MAATILAYRITYKSEN JOHTAMISEEN

Hankkeen tavoite
Kehittää maataloyritysten käyttöön systemaattiseen riskienhallintaan perustuva välineistö, joiden avulla  parantaa elintarviketuotannon turvallisuutta Suomessa.

Hankkeen toteutus
Yksittäisen tutkijan väitöskirjahanke.

Hankkeen kesto
10/2010 – 12/2012

ENERGIANSÄÄSTÖÄ VILJAN KUIVAUKSEEN

Hankkeen tavoite
Kehittää viljan säilöntä- ja kuivausmenetelmiä siten, että viljankuivauksen energiatarpeesta voidaan säästää 10 % ja samalla siirtyä kotimaisen, uusiutuvan energian käyttöön. Tällöin myös viljan kuivauksen päästökuormitusta voidaan pienentää.

Hankkeen toteutus
Kokeneen tutkijaryhmän hanke, joka tähtää sekä maanviljelijöiden koulutukseen, että alan laiteteollisuudelle sovellettavan taustatiedon tuottamiseen.

Hankkeen kesto
4/2011 – 3/2013