Yleisimmät kysymykset

Myöntääkö Säätiö apurahoja matkatarkoituksiin?

Säätiö ei myönnä erillisiä matka-apurahoja lainkaan.

Kauanko apurahapäätöksen saaminen kestää ja koska hakemus pitää jättää?

Apurahojen hakuaika on jatkuva. Säätiön hallitus kokoontuu päättämään apurahoista pääsääntöisesti neljästi vuodessa. Jotta apurahahakemus ehditään käsitellä ja päätösvalmistelut tehdä ennen kutakin hallituksen kokousta, olisi hakemuksen hyvä olla perillä kuukautta ennen hallituksen kokousta.

Apurahahakemusten määrästä riippuen käsittelyaika saattaa olla myös yllämainittua pidempi.

Voiko apurahapäätöksiä tiedustella puhelimitse Säätiöltä?

Säätiön asiamies on ainoa taho, joka voi antaa tietoa päätöksen alla olevista hakemuksista. Mahdolliset tiedustelut kannattaa tehdä sähköpostilla (esko.kolli@pp.inet.fi).

Voiko hakemuksen tehdä vapaamuotoisena?

Ei voi, sillä Säätiön päätöksien kannalta tärkeät, rahoitettaville hankkeille asetetut laatukriteerit kiteytyvät Säätiön omassa hakulomakkeessa, jonka täyttäminen on edellytyksenä hankkeen ottamiselle edes arvioitavaksi. Hakulomake on täytettävä ja lähetettävä Säätiön www-sivujen kautta.

Hakulomakkeeseen voi tarvittaessa liittää vapaasti erilaisia dokumentteja.

Minkäsuuruisia avustuksia / apurahoja on mahdollista saada?

Säätiö ei ole määritellyt etukäteen avustussummia, vaan jokainen hanke arvioidaan ja päätetään omana kokonaisuutenaan.

Onko apurahoja mahdollista saada henkilökohtaisesti vai onko mukana aina oltava jokin yhteisö?

Hakijana voi olla joko yksityinen henkilö tai yhteisö, oleellista on se, että hankkeen laatukriteerit (ks. hakulomake) ja yleishyödyllisyys täyttyvät.

Myönnetäänkö apurahoja yhtiöille?

Laki edellyttää, että Säätiön on jaettava vuosittain osa tuotostaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiöiden toteuttamissa hankkeissa edunsaajaksi voidaan tulkita yksityinen yhtiö, jolloin yleishyödyllisyysperiaate ei toteudu. Näin ollen Säätiössä on tehty periaatepäätös, että yhtiöille ei apurahoja myönnetä.

Maksetaanko apuraha heti, kun myönteinen päätös hankkeen avustamisesta on tehty?

Ei makseta, apurahojen maksaminen on sidottu hankkeen etenemisvaiheisiin. Maksut suoritetaan aina, kun hankesuunnitelman mukaiset (ks. hakulomake) raportit on toimitettu Säätiölle ja Säätiön toimesta vahvistettu. Raporttien vahvistamisesta vastaa Säätiön asiamies, mahdolliset tiedustelut sähköpostilla esko.kolli@kollinsaatio.fi

Myöntääkö Säätiö apurahoja esim. ulkomailla tapahtuvia opintoja tai matkoja varten?

Säätiö myöntää apurahoja vain kotimaisiin ja kotimaassa tehtäviin hankkeisiin.